Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡ. 2 ΕΔΑΦΙΟ (στ) ΤΟΥ Ν.3316/05

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2015 σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την από 22-12-2014 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και προκειμένου να αναθέσουμε τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» σας καλούμε να συμμετάσχετε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2στ, 4 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών είναι είκοσι εννέα χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (29.095,70 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, οδός Μπακόλα 30, Αλιβέρι, 34500, Πληροφορίες Νταμιλάκη Μαρία, τηλ.: 2223025619 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ..

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, που διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την εξής γενική επαγγελματική εμπειρία και στελέχωση:

1.             κατηγορία μελέτης 10, πτυχία τάξεων Α και άνω

2.             κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Α και άνω

3.             κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α και άνω

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):

  • είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιριών Μελετών και διαθέτουν την εμπειρία και στελέχωση της ανωτέρω παραγράφου, όπως αποδεικνύεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και το πτυχίο του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και (μέχρι την έκδοση των πτυχίων κατά το άρθρο αυτό) του ν. 716/77 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών ή υπηρεσιών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου, ή
  • προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

1.             Για την κατηγορία μελέτης 10, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας ,

2.             για την κατηγορία μελέτης 27, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,

3.             για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.
Αλιβέρι  20-03-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ