Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για ένα (1) έτος, με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις εργασίες που προβλέπονται στην σχετική μελέτη και για συνολική απασχόληση 89,8 ωρών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τις προβλεπόμενες ειδικότητες, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται στο Π.Δ. 294/88/ΦΕΚ 139/Α΄ και του Ν. 3850/10/ΦΕΚ 84/Α΄, για τα οποία θα καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά»,  με τιμή χρέωσης ανά ώρα και για το σύνολο των  ωρών  που προβλέπει η σχετική μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Κ. Μπακόλα 30, 34500 Αλιβέρι, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ιατρού εργασίας»  μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 3:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνήσουν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   με την κα Αναστασία Μιχαλοπούλου, τηλ.: 2223350327, e-mail  anast.mixal@0902.syzefxis.gov.gr

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ