Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: κα. Βικτωρία Κιούση, Εμπορία Χαρτικών – Ψιλικών – Απορρυπαντικών, Αλιβέρι

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  πρόκειται να προμηθευτεί  διάφορα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις  ανάγκες των κτιρίων του. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6634.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείσθε  να μας υποβάλλεται προσφορά για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 21/07/2017.  Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα  πρέπει  να περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

`

ΜΕΔ
Ο Προϊστάμενος Ο.Υ.
Αθανάσιος Κριτσιώτης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ENDLESS χαρτί κουζίνας  1000γρ 200
2 Χαρτί υγείας  γίγας 12 τεμ. 200
3 Χλωρίνη KLINEX συμπυκνωμένη 1250ml 100
4 AZAX υγρό για τζάμια 750ml 50
5 Υγρό  ENDLESS για πάτωμα 4lt 80
6 Κρεμοσάπουνο endless 4lt 30
7 Σακούλες μεγάλες 52Χ75 (σε συσκευασία 10τεμ.) 200
8 Viacal υγρό για τα άλατα 500ml 20
9 Φαράσια 20
10 Σκούπες (χωρίς κοντάρι) 20
11 Σφουγγαρίστρες wettex-vileda 20
12 Σακούλες απορριμμάτων γίγας (kg) 50
13 Κοντάρι βαμμένο 10
14 Χλωρίνη KLINEX συμπυκνωμένη 2000ml 6
15 Σκούπες Νο 850 10
16 WETTEX  ΝΟ3 10
17 Σφουγγάρια SCOTCH BRITE 2+1 ΔΩΡΟ 10
18 Γάντια 10
19 Γάντια μιας χρήσης 5
20 SWIFFER για ξεσκόνισμα 2
21 Πράσινο πετσετάκι SCOTCH BRITE 10
22 Ξαραχνιάστρες με κοντάρι 3
23 Κουβάς πλαστικός οβάλ 5
24 GRAN FORTE wc μπλοκ 10
25 ENDLESS υγρό wc 750ml 10
26 Σακούλες για καλαθάκια 200
27 Υδροχλωρικό οξύ 20
28 Tuboflo 10