Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου  ανακοινώνει   ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για έξι (6) μήνες, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον  ΚΑ 00-6117.005 του προϋπολογισμού του Δήμου, για τις εργασίες που προβλέπονται στη σχετική μελέτη και για συνολική απασχόληση 337,6 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τις προβλεπόμενες ειδικότητες, καθώς και τα προσόντα που προβλέπονται στο Π.Δ.  294/88/ΦΕΚ 139/Α΄ και του Ν.3850/10/ΦΕΚ 84/Α΄, για τα οποία θα καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά.  Ακόμη θα πρέπει να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», με τιμή χρέωσης ανά ώρα και για το σύνολο των ωρών που προβλέπει η σχετική μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου  Παπανικολάου 13-15, 34500 Αλιβέρι, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών, με την ένδειξη « Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τεχνικού ασφαλείας» μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την Ιωάννα Παλόγου τηλ : 2223350325, 2223350324, e-mail gpalogou@0748.syzefxis.gov.gr

ΜΕΔ
Ο Προϊστάμενος Ο.Υ.
Αθανάσιος Κριτσιώτης