Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος μας προτίθεται να συμβάλλει στην  πολιτιστική εκδήλωση  που διοργανώνει ο Πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Ιωάννη Αλιβερίου “ 14ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών “.  Στα πλαίσια αυτά  κρίνεται  αναγκαία η  ηχητική κάλυψη τους .   Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με το ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ  15-6472.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Παρακαλείσθε να μας υποβάλετε προσφορά σχετικά μέχρι τις  21 -7-2017

Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι δε συντρέχει κάποιο κώλυμα από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Μπουραντάς