Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος μας  πρόκειται να προμηθευτεί φωτοαντιγραφικό χαρτί για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με το ν.4412/16 και θα βαρύνει τον  ΚΑ 10-6613.003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείστε  να μας υποβάλλετε  προσφορά για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. Τα στοιχεία του δήμου μας είναι:

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ: Παπανικολάου 13

Τ.Κ.:     34500

Α.Φ.Μ.: 997723692

Δ.Ο.Υ.: ΚΥΜΗΣ

Το κόστος  μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

`

ΜΕΔ
Ο Προϊστάμενος Ο.Υ.
Αθανάσιος Κριτσιώτης

α/α

Περιγραφή αγαθού/ων

Ποσότητα  (τεμ.).         .
1. Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 των 80γρ. σε δεσμίδα των 500φύλλων 1350
2. Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 των 80γρ. σε δεσμίδα των 500φύλλων 20