Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος μας προτίθεται να συμβάλλει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν  το μήνα Αύγουστο στις Δημοτικές και τοπικές Κοινότητες του   Στα πλαίσια αυτά  κρίνεται  αναγκαία η  ηχητική κάλυψη τους, η προμήθεια εντύπων προσκλήσεων και αφισών, η ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων, κατασκευή εξεδρών,και η απασχόληση ανιματέρ .  Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ  15-6471.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. Παρακαλείσθε να μας υποβάλετε προσφορά σχετικά μέχρι τις  31-7-2017

Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

`

ΜΕΔ

Ο Προϊστάμενος Ο.Υ.

Αθανάσιος Κριτσιώτης