Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: κον Αναστάσιο Μοναχό, Λιανικό Εμπόριο(πρατήριο), Βενζίνης Πετρελαίου, Κάμπος Οξυλίθου

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να  προμηθευτεί καύσιμα  για τις ανάγκες κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων  στη ΔΕ Δυστίων.

Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο σύμφωνα με το ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.015   του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου.

Παρακαλείσθε  να μας υποβάλλετε  προσφορά για τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα  μέχρι την 31/07/2017. Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Η προσφερόμενη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη θα καθορίζεται με βάση την μέση τιμή λιανικής πώλησης  , όπως διαμορφώνεται στο παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον   Δήμο Κύμης-Αλιβερίου .

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Προϊστάμενος Ο.Υ.
Αθανάσιος Κριτσιώτης