Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Κέντρου Αλιβερίου (Α φάση)»

Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου διακηρύττει ότι την 29 / 08 / 2017 του μηνός Αυγούστου   του έτους 2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παπανικολάου 13-15 , Αλιβέρι 34500, θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Ν.3669/08, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Κέντρου Αλιβερίου (Α φάση)» με cpv : 45112730-1   και   45316110-9.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  02/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, ανέρχεται στο ποσό των  ΕΥΡΩ 94.893,78 (χωρίς  Φ.Π.Α.) και στο ποσό των ΕΥΡΩ 117.668,29 (με Φ.Π.Α. 24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, Παπανικολάου 13-15, Αλιβέρι 34500, μέχρι τις  23 /08 /2017 ημέρα Τετάρτη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  στην κατηγορία  Οικοδομικών Α1 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ, και κατηγορίας Η/Μ Α1 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλι του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.898,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου. Η ισχύς της θα είναι μέχρι  29/03/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ενενήντα ημερολογιακές (90)  ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις : 75% ΔΕΗ  και 25% ΣΑΤΑ

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου, αρμόδιος υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μ. Νταμηλάκη (τηλ.: 22233-50242 Φαξ: 22233-50237), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αλιβέρι, 25/ 07/ 2017
Ο  Δήμαρχος
Αθανάσιος Μπουραντάς