Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης & Έρευνας του Καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α), προσκαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 22 Αυγούστου του 2017 και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος στην Κύμη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. για την υπογραφή των Α.Α.Υ. έτους 2017

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση των πάγιων και σταθερών δαπανών και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης λογιστικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ., την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και των άρθρων 186, 191,192 και 194 του Ν. 3463/2006

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α’ 84)

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης μηχανογραφικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ., την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της φιλοξενίας των μελών της επιστημονικής επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ., την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου για την παραχώρηση προσωπικού για την στελέχωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 επιτροπών προμηθειών και υπηρεσιών

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προυπολογισμού εσόδων και δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2017

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της απογραφής έναρξης της 01/01/2014 και των Ισολογισμών χρήσης 2014, 2015 και 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. από ορκωτούς λογιστές, την έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοση των σχετικών Α.Α.Υ.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ηλεκτρονικών ειδών

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την συγκρότηση επιτροπής για την σύνταξη του σχεδίου κανονισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την συγκρότηση της επιτροπής απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων του Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ