Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου προκηρύσσει, φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου με δυνατότητα λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής (αναψυκτήριο, μπαρ) στην θέση  «Χωνευτικό», Δ.Κ. Κύμης, ΔΕ Κύμης,  σε τρίτους με αντάλλαγμα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα  14:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο, Παπανικολάου 13, Αλιβέρι.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα παραπάνω ημέρα και ώρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.

Τιμή εκκίνησης ορίζονται τα τριακόσια ευρώ  (300€) ετησίως.  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους  30

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την κα Μιχαλοπούλου, τηλ. 2223350224, e-mail anast.mixal@0902.syzefxis.gov.gr,    κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ