Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. Απόφασης 1228 /2017

Δημοσιεύθηκε την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμαρχος Κύμης-Αλιβερίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό
αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 ή 59, παρ. 3 του
Ν. 3852/ 2010 και στα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
5. Την υπ αριθμ 43 /2014 περί Ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και
εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων [Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31
Αυγούστου 2019] εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
6.Το άρθ. 33 του Ν. 4483/2017 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου
8. Την υπ’ αριθμ. 286/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου
9. Την υπ΄αριθ. 700/2017 απόφαση Δημάρχου περί «Τροποποίηση της υπ’αριθ. 286/01-03-2017
απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων »
10. Την υπ΄αριθ. 1227/7-9-2017 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, περί αποδοχής
παραίτησης του Αντιδημάρχου της Δ.Ε Αυλώνος
11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου
Αποφασίζει
Ορίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, τον Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Κότσαρη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
1
α. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος.
2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους
εκπροσώπους τους.
3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.
4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αυλώνος.
5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα
Αυλώνος, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία
με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον
καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο
9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των
προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
Εξουσιοδότηση υπογραφών
1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο
προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις
αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Αυλωναρίου.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Κότσαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει ο
αντιδήμαρχος κ. Μούτριχας Δημήτριος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. 286 /01-03-2017 και 700/2017 αποφάσεις Δημάρχου ως έχουν.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.
Κοιν/ση:
1. κ.κ. Αντιδημάρχους Ο Δήμαρχος
2. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων
3. Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και
Εκπροσώπους αυτών Μπουραντάς Αθανάσιος
4. Προϊσταμένους τμημάτων

Ο Δήμαρχος Κύμης-ΑλιβερίουΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό τωνΑντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι καιΔευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμόαντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 ή 59, παρ. 3 τουΝ. 3852/ 2010 και στα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 20115. Την υπ αριθμ 43 /2014 περί Ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών καιεκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων [Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31Αυγούστου 2019] εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.6.Το άρθ. 33 του Ν. 4483/2017 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου8. Την υπ’ αριθμ. 286/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου9. Την υπ΄αριθ. 700/2017 απόφαση Δημάρχου περί «Τροποποίηση της υπ’αριθ. 286/01-03-2017απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων »10. Την υπ΄αριθ. 1227/7-9-2017 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, περί αποδοχήςπαραίτησης του Αντιδημάρχου της Δ.Ε Αυλώνος11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΔήμουΑποφασίζειΟρίζει Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος, τον Δημοτικό Σύμβουλο τηςπλειοψηφίας κ. Κότσαρη Γεώργιο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:1α. κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες1. Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος.2. Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Τοπικών Κοινοτήτων τηςΔημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τουςεκπροσώπους τους.3.Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την Δημοτική Ενότητα.4. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αυλώνος.5. Την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ΕνότηταΑυλώνος, σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.6. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασίαμε τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.7. Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τονκαθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο.8. Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που βρίσκεται στη ΔημοτικήΕνότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο9. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση τωνπροβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.Εξουσιοδότηση υπογραφών1. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στοπροσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ΔημοτικήςΕνότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.2. Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τιςαποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Αυλωναρίου.Τον Αντιδήμαρχο κ. Κότσαρη Γεώργιο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνει οαντιδήμαρχος κ. Μούτριχας Δημήτριος.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. 286 /01-03-2017 και 700/2017 αποφάσεις Δημάρχου ως έχουν.Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.Κοιν/ση:1. κ.κ. Αντιδημάρχους Ο Δήμαρχος2. Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Ενοτήτων3. Προέδρους Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων καιΕκπροσώπους αυτών Μπουραντάς Αθανάσιος4. Προϊσταμένους τμημάτων