Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ: ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣ:

1. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3, Τ.Κ. 112 57
2. Ωρίων Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Βλαχερνών 10, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι Αττικής, Fax:211411510, Υπόψιν.: κ. Κωνσταντίνου Σακκή

Ο Δήμος μας  πρόκειται να αναθέσει σε εταιρεία τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014, από ορκωτούς λογιστές.

α/ Περιγραφή cpv Ποσότη Συνολικό ΦΠΑ Τελικό
α τα κόστος 24% κόστος  με
(χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ)
Αμοιβή  ορκωτών λογιστών
1 για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους 2014
2.400,00 € 12.400,00 €
79211000-6 1 10.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 € 2.400,00 € 12.400,00€

Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία μέχρι την 27/09/2017. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Αικατερίνη Παναγιώτου