Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να μισθώσει χημικές τουαλέτες προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό και να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής στην εμποροπανήγυρη Αυλωναρίου της Δ.Ε. Αυλώνος.

Συγκεκριμένα χρειαζόμαστε επτά (7) τουαλέτες για εννέα (9) ημέρες, (μεταφορά-τοποθέτηση-απομάκρυνση) και καθαρισμός κάθε δεύτερη ημέρα.

Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο  σύμφωνα με το ν. 4412/16, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6236.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείσθε να μας υποβάλλετε  προσφορά για τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, μέχρι την 02/10/2017. Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

ΜΕΔ
Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Αικατερίνη Παναγιώτου