Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Πρόσκληση

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις και έχουν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  να προσέλθουν στη δημόσια κλήρωση που θα γίνει την 29/09/2017 και ώρα 14:30 στο έδρα του δήμου στο Αλιβέρι.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι άδειες χορηγούνται :

α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές).

β) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου ) εμπορίου

γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βιομηχανικών ειδών σε ποσοστό μέχρι 20% επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

δ) σε λοιπούς εμπόρους

ε) σε κατόχους άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Προϋπόθεση αποτελεί να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος στο Δήμο και να νομιμοποιούνται φορολογικά για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  στην οποία εκτός των άλλων θα δηλώνονται η διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας, τα προς πώληση είδη καθώς και η χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και για αλλοδαπούς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια διαμονής σε ισχύ η οποία να του επιτρέπει την άσκηση  ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
3. Πρόσφατη αποδείξη ταμειακής μηχανής.
4. Βεβαίωση της οικείας (Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ περί υποβολής δήλωσης –  έναρξης άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960(47 Α’) και 1642/1986(125 Α΄).
5. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα, πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα περί εγγραφής ή ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών σε αυτόν.

6. Φορολογική ενημερότητα.

7.Βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο (για τους εμπόρους που διαθέτουν επαγγελματική       στέγη π.χ. κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο, εργοστάσιο κ.λ.π.).
8.Φωτοτυπία βιβλιάριου υγείας ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στη διαδικασία μετά από τον έλεγχο για την πληρότητα των στοιχείων από την Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ