Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο – Συντήρηση & Επισκευή Η/Υ, Βάσεις δεδομένων, Σχεδιασμός & Αναπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής, Χαλκίδα

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρονικών υπολογιστών των υπηρεσιών του, των δικτύων όπως και γενικότερα  του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού των υπηρεσιών του στις ΔΕ Ταμυνέων, Δυστίων & Αυλώνος.   Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής  και θα βαρύνει τον   ΚΑ 10-6265.002  του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείστε  να μας υποβάλλετε  προσφορά  μέχρι την 13/10/2017. Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

ΜΕΔ
Η  Προϊσταμένη  Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου