Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κο Σπανό Σταύρο, Κτηνίατρο, Αλιβέρι

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμος μας σύμφωνα με τους νόμους 4039/12 και 4235/14 έχει ανάγκη κτηνιατρικών υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.005 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείσθε να μας υποβάλλεται προσφορά για την παροχή υπηρεσιών (στείρωσης, αντιλυσσικού εμβολιασμού, νοσηλεία, τοποθέτηση microchip κ.α.) ανάλογα με το είδος, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 15/10/2017.

Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει αντίγραφο τίτλου σπουδών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

ΜΕΔ
Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου