Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κ. Κων/νο Κιούση, Παρθένι

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  πρόκειται να μισθώσει ερπυστριοφόρο πρωοθητήρα τύπου D7  για 20 ώρες,     για τις  ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου, έτους 2017.  Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6495.019 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείσθε   να μας υποβάλλεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι  την 20/10/2017.  Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά στοιχεία θα  πρέπει  να περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Η  Προϊσταμένη  Τ.Υ.
Ελένη Σκιάνη
ΧΗΜ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕ