Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κ. Κων/νο Δημολιάνη, Αλιβέρι

Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμος μας  πρόκειται να προμηθευτεί πλαστικούς  τροχήλατους κάδους 120lt   για τις ανάγκες τις  Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  σύμφωνα με το ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον   ΚΑ 20.7135.001  του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλείστε  να μας υποβάλλετε  προσφορά  μέχρι την 19/10/2017.  Το κόστος  μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Η Προϊσταμένη Καθαριότητας &  Ανακύκλωσης
Όλγα Μπόκαρη