Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Πληρ. Α. Κριτσιώτης Τηλ. 2223350229

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου έχει ανάγκη την προμήθεια υλικών για την συντήρηση του εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1» ΜΕΤΡΑ 80 1.85 148,00 €
2 ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1 1/2» ΜΕΤΡΑ 80 2.30 184,00 €
3 ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ  1»

(100 ΜΕΤΡΩΝ)

ΤΕΜΑΧΙΟ 3 230.00 690,00 €
4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1» ΤΕΜΑΧΙΟ 30 3.50 105,00 €
5 ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1 1/2» ΤΕΜΑΧΙΟ 33 3.50 115,50 €
6 ΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΥΡΟΣ/ΣΕΙΣ 2» ΤΕΜΑΧΙΟ 25 19.00 475,00 €
7 ΒΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΥΡΟΣ/ΣΕΙΣ

2 1/2»

ΤΕΜΑΧΙΟ 20 28.00 560,00 €
8 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ  ΑΠΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 19.00 380,00 €
9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ  3ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 40.00 800,00 €
10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 327.00 6.540,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 9.997,50 €

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.4412/16, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής και θα βαρύνει τον Κ.Α.  00-6495.017 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να υπολογιστούν οι τυχόν κρατήσεις όπως και το κόστος μεταφοράς στο σημείο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή και πάντως εντός  των διοικητικών ορίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου.

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι πλήρως πιστοποιημένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ-3, 97/23ΕC, EN-1866), την Ελληνική Νομοθεσία & Προδιαγραφές (ΦΕΚ 52/Β/20.01.2005, ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005, Εγκύκλιος 9 της Π.Υ) και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Για τα προσφερόμενα προϊόντα η εταιρεία, θα πρέπει,  να μπορεί να προσφέρει ανταλλακτικά  τουλάχιστον για  τα επόμενα πέντε (5) έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για τα προαναφερόμενα  είδη  μέχρι την 30/10/2017. Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν.4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου  με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του ν.4412/2016).

Η  Προϊσταμένη  Ο.Υ.

Κατερίνα Παναγιώτου