Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλλαγή ημέρας λαϊκής αγοράς λόγω εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Αλλαγή ημέρας λαϊκής αγοράς λόγω εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου

Σήμερα την 19/10/2017 , ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Αλιβερίου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα  στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου  ήταν:

Παρόντες Απόντες
1. Φούντας Χρήστος 1. Παπαδιόχος Γεώργιος
2.  Μαχαίρας Βασίλειος 2. Παπουτσή Αικατερίνη
3. Βότση-Κόλλια Σοφία

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ντίκα Άννα  υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αλλαγή ημέρας λαϊκής αγοράς λόγω εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου» έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξης:

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου  φέτος συμπίπτει με την ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ως εκ τούτου δεν είναι εφικτό να συνυπάρχει η λαϊκή αγορά με την παρέλαση των μαθητών, για το λόγο αυτό προτείνω να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στις 27/10/2017 ημέρα Παρασκευή και προς εξυπηρέτηση των καταναλωτών

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα (εκφέρει γνώμη )

Η λαϊκή αγορά του Αλιβερίου να λειτουργήσει στις 27/10/2017 ημέρα Παρασκευή, για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Γι αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό.

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος                                                                 Τα μέλη

Φούντας Χρήστος