Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: RETHINK A.E. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας  πρόκειται να προμηθευτεί μελάνια και τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6613.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας υποβάλλουν προσφορά για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 15/11/2017. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται αν πρόκειται για ανακατασκευασμένα ή αυθεντικά μελάνια. Το κόστος  μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Η  Προϊσταμένη  Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου