Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου έχει ανάγκη για την προμήθεια δέκα USB-TOKEN ή αλλιώς Πιστοποιημένη Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής (ΑΔΔΥ), τα οποία θα διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφάλειας.
Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να υπολογιστούν οι τυχόν κρατήσεις όπως και το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια υλικών στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας και θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.4412/16, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε προσφορά για τα προαναφερόμενα είδη μέχρι την 20/11/2017. Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν.4412/16.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του ν.4412/2016).

Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου