Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου έχει ανάγκη να προμηθευτεί για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πέντε οθόνες και τρία σετ πληκτρολόγιο με ποντίκι με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
o Επεξεργαστής τουλάχιστον Intel Pentium 6ης γενιάς G4400
o Μητρική M-ATX DDR4 32GB
o Μνήμη τουλάχιστον 4GB DDR4 2133Mhz
o Δίσκος HDD 1TB
o Τροφοδοτικό τουλάχιστον 400 Watt, ATX12V
o DVDRW
o Κάρτα Γραφικών Intel HD 510
o Πληκτρολόγιο – Ποντίκι
o Λειτουργικό Windows 10 Home
• Οθόνη
o Ανάλυσης τουλάχιστον 1920 Χ 1080
o Λόγος ανάλυσης 16:9
o Είσοδο VGA
o Είσοδο HDMI
o Μέγεθος τουλάχιστον 21,5΄΄

Στην προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να υπολογιστούν οι τυχόν κρατήσεις όπως και το κόστος μεταφοράς των υπό προμήθεια υλικών στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με πρότυπα ποιότητας και θα πρέπει να καλύπτονται από εγγύηση αντιπροσωπείας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τον ν.4412/16, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε προσφορά για τα προαναφερόμενα είδη μέχρι την 20/11/2017. Η προσφορά εκτός από τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν.4412/16.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του ν.4412/2016).

Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου