Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: WEB ON LINE

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου «Γεώργιος Ν. Παπανικολάου» επιθυμεί να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «μηχανογραφική υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. » ενδεικτικού προϋπολογισμού έως 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 και σας προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλλεται την προσφορά σας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών ήτοι έως  20/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας  έχουν ως ακολούθως :

Άρθρο 1ο : Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας

Η προς ανάθεση υπηρεσία  έγκειται στην παροχή υπηρεσίας  με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  του Ν.Π.Δ.Δ»

Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 17REQ 001857186-25-08-2017 πρωτογενές αίτημα.

Άρθρο 2ο : Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Διάρκεια

Το κόστος υλοποίησης της προς ανάθεση υπηρεσίας δεν θα υπερβεί το ποσό των 5000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν Φ.Π.Α.

Η αναλυτική επιμέτρηση (κοστολόγηση) της υπηρεσίας  αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν 17REQ 001857186-25-08-2017 πρωτογενές αίτημα.

Η εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας θα γίνει τμηματικά και θα επιβλέπεται από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 3ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής – προθεσμία υποβολής προσφοράς

Εκτός από την προσφορά η εταιρεία σας θα πρέπει να μας υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A’ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A’ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A’ 215).

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά :

α) τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία (στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών)

β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας «για συμμετοχή σε δημοπρασίες»

Γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας  «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου»

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μαζί με την προσφορά της εταιρείας σας θα πρέπει να σταλούν στην έδρα του  Ιππ ΒΆΧΛΑ 13 ΤΚ 34003  ή στο fax: 2222350030 ή στο e- mail:   ή με επιτόπια παρουσία ή ταχυδρομικώς μέχρι την 20/11/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

α) Σε ενδεχόμενο αποστολής της προσφοράς μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς, ως ημερομηνία και ώρα παραλαβής νοείται η ημερομηνία παράδοσης από τον αρμόδιο υπάλληλο του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς

β) Προσφορά που αποστέλλεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή/και μετά την ανωτέρω προθεσμία θεωρείται ως απαράδεκτη και σε ενδεχόμενο αποστολής της μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, επιστρέφεται στον παραλήπτη με δική του χρέωση.

Άρθρο 4ο : Επισυναπτόμενα αρχεία

  • Το υπ’ αριθμόν 17REQ 001857186-25-08-2017 πρωτογενές αίτημα
  • Η υπ’ αριθμόν 8/30-08-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ (Α.Δ.Α. ΩΝΠ2ΟΞΠ8-Ζ72)

Άρθρο 5ο : Άσκηση ένστασης

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ