Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α),  προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 21 Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος στην Κύμη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της διενέργειας συνεδρίου, την έγκριση της διενέργειας της δαπάνης φιλοξενίας και μετακίνησης των συμμετεχόντων καθώς και της προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών απαραίτητων για την διοργάνωση και της υποβολής αιτήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο για την έκδοση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα 2ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια επίπλων και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο για την έκδοση της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 80/2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης για την δημιουργία ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο για την έκδοση της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 80/2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου του Παπανικολάου και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο για την έκδοση της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 80/2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της δαπάνης για την υποστήριξη των οικονομικών και διοικητικών λειτουργιών του Ν.Π.Δ.Δ. και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο για την έκδοση της προβλεπόμενης από το Π.Δ. 80/2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση της καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ν.Π.Δ.Δ. βάσει της απογραφής που διενήργησε η αρμόδια επιτροπή απογραφής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ