Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α), προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 21 Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 12:00  στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος στην Κύμη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την προ-έγκριση του προυπολογισμού εσόδων και δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υ.Γ. : Η παρούσα να επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου