Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης & Έρευνας του Καρκίνου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α), προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την  Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου  του έτους 2017 και ώρα 13:00  στην αίθουσα του δημοτικού καταστήματος στην Κύμη, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων τακτικών θεμάτων :

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης αναφορικά με την  Ενημέρωση για την εκδήλωση  προς Τιμή του Γ. Ν.     Παπανικολάου και έγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής και  καλής εκτέλεσης  εργασιών.

Θέμα 2ο : Αποδοχή Έργων αξίας 50.000 € από την ΤΕΡΝΑ για το κτίριο του Παπανικολάου, προτάσεις για επί μέρους επεμβάσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ