Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κο Αναστάσιο Κουκουβάο, Αγ. Λουκά

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη να προμηθευτεί κρέας και πουλερικά για τις ανάγκες του Β/Ν Σταθμού Αλιβερίου.
Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6481.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Παρακαλείσθε να μας υποβάλλεται προσφορά για την προμήθεια κρέατος και πουλερικών σύμφωνα με τα είδη που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 10/12/2017.
Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει κάποιο κώλυμα από αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).
`

ΜΕΔ
Η Προϊσταμένη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου