Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: DAILY FRESH , Ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προμηθευτεί  είδη καθαριότητας  για την κάλυψη των αναγκών του Β/Ν Σταθμού Αλιβερίου που υπάγεται στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού. Παρακαλούμε  να μας υποβάλλεται προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την Τρίτη  12/12/2017 . Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ  15-6634.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στις τιμές της προσφοράς πρέπει να υπολογισθεί   και το κόστος μεταφοράς

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Μ.Ε.Δ.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο.Υ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ