Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: EΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ – ΦΩΤΟΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΒΕΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  έχει ανάγκη να προμηθευτεί  εορταστικό διάκοσμο για τον στολισμό της πόλης αλλά και για τις διάφορες  εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Κύμη την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παρακαλούμε  να μας υποβάλλεται προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την Τρίτη  12/12/2017 . Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ  15-6471.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Στις τιμές της προσφοράς πρέπει να υπολογισθεί   και το κόστος μεταφοράς

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Μ.Ε.Δ.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο.Υ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ