Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: κ. Δημήτριο Ζαρανίκα, Αθήνα

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  πρόκειται να συμμετέχει στην διοργάνωση της 3ης Λευκής Νύχτας στην Κύμη. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ανάγκη υπηρεσιών animateur.  Παρακαλούμε  να μας υποβάλλεται προσφορά για τις υπηρεσίες σας, μέχρι την Τρίτη  12/12/2017. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ  15-6471.001 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Μ.Ε.Δ.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο.Υ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ