Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: ΘΑΛΛΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ, ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας πρόκειται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει συμπληρωματικό εξοπλισμό στις παιδικές χαρές των Τ.Κ. Γαβαλά, Κήπων και Αγ. Αθανασίου Κύμης προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό όπως και να είναι σύμφωνος με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους.
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-7135.003 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Παρακαλείσθε να μας υποβάλλεται προσφορά για τα είδη και τις ποσότητες που αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, μέχρι την 28/12/2017. Η προσφορά εκτός από τα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 73 του ν. 4412/16.
Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

Ο Προϊσταμένη Τ.Υ.
Ελένη Σκιάνη