Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Προς: SPEEDEX – ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας  πρόκειται να αναθέσει την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας του   μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η ανάθεση  θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο σύμφωνα με τον ν. 4412/16 και θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6224.001  του προϋπολογισμού του Δήμου.

α/α Περιγραφή cpv Ποσότητα Συνολικό κόστος

(χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ

24%

Τελικό κόστος  με ΦΠΑ
1. Υπηρεσίες ταχυμεταφορών για κάλυψη των αναγκών του Δήμου 64120000-3 1 1.612,90 387,10 2000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.612,90 387,10 2000,00

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας υποβάλλουν προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία  μέχρι την 29/12/2017. Σας ενημερώνουμε ότι πλην της οικονομικής προσφοράς δεν απαιτούνται άλλα δικαιολογητικά.

Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016).

ΜΕΔ
Η αν. Προϊστάμενη Ο.Υ.
Κατερίνα Παναγιώτου