Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Ανοιχτή, Μη Δεσμευτική Συμμετοχή στο Διαγωνισμό «Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑ-ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης»

Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί του διαγωνισμού.

Αναθέτουσα Αρχή

Δήμος Κύμης-Αλιβερίου

Οδός: Παπανικολάου 13-15

Ταχ. Κωδ., Πόλη: 34500, Αλιβέρι

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

κα Αγγελική Τόλιζα, τηλ. 22233 50240, fax 22233 50237, e-mail: atoliza@hotmail.com

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑ-ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ  Κύμης»

(Υποέργο 3 της Πράξης: «Κατασκευή Δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου», κωδ. ΟΠΣ 5001255).

Τρόπος και προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων

Οι παρατηρήσεις/προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, από 3/1/2018 μέχρι και 22/1/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση atoliza@hotmail.com.

Συνημμένα:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ