Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Α.Π. 1563

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16)

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Κύμης – Αλιβερίου / Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Ταχ. Δ/νση: Οδός Παπανικολάου 13-15, TK 34500, Αλιβέρι, Ελλάδα, NUTS: EL642 ΑΛΙΒΕΡΙ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.kimis-aliveriou.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία  Νταμηλάκη

Τηλέφωνο :. +30 2223350242,  Φαξ: +302223350237

2. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου www.kimis-aliveriou.gr  .

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί:

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ

6. Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL642  Δ.Ε. Ταμυνέων, Δ.Ε. Δυστίων, Δ.Ε. Αυλώνος και Δ.Ε. Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

7. Τίτλος έργου: «Τσιμεντοστρώσεις-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Κύμης – Αλιβερίου»

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 161.290,32 ΕΥΡΩ

9. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

10. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

11. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία  Οδοποιίας, Α2 τάξη και άνω του ΜΕΕΠ  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στα νομαρχιακά μητρώα στην κατηγορία/-ιες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα, καθώς και επαγγελματική ικανότητα: όπως περιγράφονται στο άρθρο 100 του Ν. 3669/08 για την Α2 τάξη και άνω Μ.Ε.Ε.Π..

12. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή

13. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

14. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών – άρ. 95 παρ. 2α Ν.4412/2016).

15. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 28 -02 – 2018, ημέρα Τετάρτη και  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00  π.μ..

16. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

17. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

18. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 08 -03 -2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ..

19. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

20. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

21. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

22. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Σ.Α.Τ.Α. στον Κ.Α. 30-7323.007 του προς έγκριση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

23. Διαδικασίες Προσφυγής: Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας 5 ημερών  από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

24. Άλλες πληροφορίες

• Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.226,00 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Αλιβέρι,  05 / 02 / 2018
Ο  Δήμαρχος
Αθανάσιος Μπουραντάς