Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- Προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δήμου Κύμης-Αλιβερίου σε συνεδρίαση

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αλιβερίου, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Προσαρμογή του  προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1989/28-12-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και Κατάρτιση ΟΠΔ έτους 2018
  2. Εισηγητική έκθεση 3ο τριμήνου οικ. έτους 2017
  3. Εισηγητική έκθεση 4ο τριμήνου οικ. έτους 2017
  4. Ακύρωση της υπ΄αριθ. 6/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών έργων
  5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων του Δήμου
  6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού
  7. Λήψη απόφασης αναφορικά με την προέγκριση πρωτογενών αιτημάτων για δέσμευση πιστώσεων του προς έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  8. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις Τ.Κ Αργυρού
  9. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο: Τσιμεντοστρώσεις-ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση βατότητας αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Πρασίνου

Ο Πρόεδρος

Μπουραντάς Αθανάσιος