Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

  Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:
  Αρχείο 1

  —————————————————————————————————————————————————————————

  Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, της 25 Απριλίου 2017 , αριθμός απόφασης 64/2017, εγκρίθηκε η Α΄ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Δήμου.

  Από σήμερα 11-5-2017 έως και τις 30-5-2017, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου (Ε.Π), αποτελεί́ το πρωτεύον εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

  Απώτερο στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ο προσδιορισμός αφενός των κύριων πυλώνων – στρατηγικών αξόνων πάνω στους οποίους θα οικοδομήσει ο Δήμος την αναπτυξιακή του στρατηγική και αφετέρου αποτελεί, ένα πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο.

  Παράλληλα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιπέδων συμμετοχικής δημοκρατίας, μέσω τόσο της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες, όσο και της συνεδρίασης της ειδικής Επιτροπής Διαβούλευσης που έχει συγκροτηθεί στο Δήμο και στην οποία συμμετέχουν δημότες αλλά και πλήθος παραγωγικών φορέων της περιοχής.

  Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι αφενός η ενημέρωση των πολιτών, των τοπικών επαγγελματιών, των πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων φορέων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, για το αναπτυξιακό όραμα βάσει του οποίου θα δομηθεί ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Δήμου και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για την βελτίωση και την εξειδίκευση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου.

  Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι προτεραιότητες τόσο των δημοτών, όσο και των λοιπών οικονομικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής, λαμβάνονται υπόψη και συνδιαμορφώνουν το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου.

  Οι προτάσεις που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν στο σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο οποίο αποτυπώνονται οι εξειδικευμένες δράσεις με τον αντίστοιχο οικονομικό και χρονικό προσδιορισμό (Β΄ ΦΑΣΗ).

  Για την υποβολή των προτάσεων σας, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το επισυναπτόμενο δομημένο ερωτηματολόγιο. Η υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται:

  • Ταχυδρομικά στη Δ/νση Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, Παπανικολάου 15, ΤΚ 34500
  • Στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr

  Συνημμένα:
  Επιχειρησιακό Σχέδιο
  Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου
  Ερωτηματολόγιο Επιχειρησιακού Σχεδίου DOC
  Ερωτηματολόγιο Επιχειρησιακού Σχεδίου PDF