Δήμος Κύμης Αλιβερίου

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α.
Πολιτική Προστασία SPOT
Drink IQ
Drink IQ
Drink IQ
Σύνδεσμοι
Ινστιτουτο Παπανικολαου

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

  Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα της Διαβούλευσης με Αντικείμενο: «Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑ-ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης»

  Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου, κατόπιν της προκαταρκτικής διαβούλευσης με την αγορά που διεξήγε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, με αντικείμενο την «Προμήθεια Εξοπλισμού ΣΜΑ-ΣΜΑΥ Αλιβερίου και ΣΜΑ Κύμης», μέσω σχετικών Προσκλήσεων που αναρτήθηκαν:

  i. στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (http://www.promitheus.gov.gr) με κωδικό 18DIAB000002549 και
  ii. στην ιστοσελίδα του Δήμου

  και που αφορούσε το χρονικό διάστημα από 3/1/2018 μέχρι και 22/1/2018, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ως εξής:

  • Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. δεν υποβλήθηκε κανένα σχόλιο.
  • Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία παρέπεμπε η σχετική ανάρτηση της ιστοσελίδας του Δήμου, υποβλήθηκαν παρατηρήσεις/προτάσεις από έναν (1) οικονομικό φορέα, την εταιρεία “Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.” (επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο).
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές επαναδιατυπώνονται, έχοντας ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις/προτάσεις του εν λόγω οικονομικού φορέα και παρουσιάζονται στο συνημμένο σχετικό αρχείο “Περιγραφικό Έγγραφο Διαγωνισμού”.
  • Οι αναφερόμενες στο αρχείο τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά στοιχεία πρόκειται να αποτελέσουν περιεχόμενο σχετικής Διακήρυξης την οποία προτίθεται να δημοσιεύσει ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου το προσεχές χρονικό διάστημα.

  Συνημμένα:
  Περιγραφικό Έγγραφο Διαγωνισμού
  Έντυπο Παρατηρήσεων/Προτάσεων της εταιρείας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.